• Twitter
 • Facebook

Voorwaarden Nederland Schrijft


Algemeen

 • Art. 1  Door akkoord te gaan met de voorwaarden komt een overeenkomst tot stand tussen jou en de openbare bibliotheek waar je je hebt aangemeld voor Nederland Schrijft (hierna: ‘de Bibliotheek’). Deze overeenkomst is van toepassing op alle door jou ingediende teksten, foto’s, illustraties en eventuele andere gegevens (hierna: ‘het Werk’ of ‘de Werken’) bij de website www.nederland-schrijft.nl (hierna: ‘de Website’). 
 • Art. 2  Deelname is uitsluitend toegestaan voor inwoners binnen het verzorgingsgebied van de Bibliotheek van 15 jaar of ouder en leden van de Bibliotheek van 15 jaar of ouder. 
 • Art. 3  De Bibliotheek is gerechtigd een eventueel pseudoniem te weigeren indien dit verwarring zou kunnen veroorzaken.
 • Art. 4  Je krijgt van ons een toegangscode toegestuurd naar het door jou opgegeven e-mail adres. Met deze toegangscode kun je een profiel aanmaken op de Website. Daarna kun je je Werk uploaden met behulp van een sjabloon. We adviseren je om zelf een kopie van de computer bestanden met de door jou ingediende werken te bewaren.
 • Art. 5  Houd je toegangscode geheim. Je bent verantwoordelijk voor alle handelingen die met jouw inloggegevens op de Website worden verricht. Communicatie tussen jou en de bibliotheek vindt plaats per e-mail naar het door jou opgegeven e-mail adres. Vergeet dus niet een eventuele wijziging in je e-mail adres aan te passen in je profiel.
 • Art. 6  Alle typen verhalen en onderwerpen zijn toegestaan, zo lang je je houdt aan de Nederlandse wet. De Bibliotheek behoudt zich het recht voor ingestuurde verhalen zonder opgaaf van redenen te weigeren of van de Website te verwijderen. Publicatie van een Werk op de Website betekent niet dat de Bibliotheek de hierin geuite ideeën of de inhoud van dit Werk onderschrijft. Het publiek kan een reactie plaatsen op de op de Website gepubliceerde Werken.


Auteursrecht

 • Art. 7  Je behoudt het auteursrecht op de ingediende Werken. Je geeft de Bibliotheek toestemming tot publicatie van alle ingediende Werken op de Website. Deze werken mogen door iedereen met een internetaansluiting gratis worden gelezen en/of gedownload voor eigen gebruik. De Bibliotheek is niet verantwoordelijk voor controle op de naleving hiervan. Je geeft de Bibliotheek tevens toestemming om citaten uit de Werken en door jou ingediende afbeeldingen (zoals de voor- en achterkant van het Werk) en motto’s te gebruiken ten behoeve van de bekendmaking van de Website. Voor gebruik van ingediende foto’s op posters en ander promotiemateriaal zal de Bibliotheek apart toestemming aan je vragen als we deze hiervoor willen gebruiken. Je kunt de toestemming tot publicatie van een Werk intrekken door een Werk via je account te verwijderen van de Website. 
 • Art. 8  Je dient geen Werken in waarop rechten van derden rusten. Ingediende teksten dienen door jou zelf te zijn geschreven. Voor het gebruik van foto’s of illustraties verwijzen we je naar de Website. Daar vind je meer informatie over wat wel en wat niet is toegestaan volgens de auteurswet.  
 • Art. 9  Je hebt geen contract met een uitgever of een andere organisatie of persoon voor het uitgeven (in boekvorm en/of als e-book) of op een andere manier publiceren van de door jou ingediende Werken. Mocht je na je aanmelding met betrekking tot één of meer van de op de Website gepubliceerde Werken een uitgeefcontract sluiten, dan vragen we je om ons hierover direct te informeren en het betreffende Werk door ons te laten verwijderen van de Website.  
 • Art. 10  Je vrijwaart de Bibliotheek voor aanspraken en vorderingen van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door jou ingediende Werken. Eventuele juridische kosten, schadeclaims en andere kosten die de Bibliotheek moet maken bij een geschil rondom één of meer door jou ingediende Werken worden door de Bibliotheek op je verhaald. 

 
Overige bepalingen

 • Art. 11  De Bibliotheek is bevoegd je account te blokkeren indien de Bibliotheek het vermoeden heeft dat de voorwaarden worden overtreden.
 • Art. 12  De Bibliotheek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door jou geleden schade, tenzij deze is te wijten aan opzet of grove schuld van de Bibliotheek.
 • Art. 13  De Bibliotheek spant zich ertoe in om de Website zo veel mogelijk beschikbaar te laten zijn. Zij heeft het recht om de (functionaliteit van de) Website aan te passen. De Bibliotheek garandeert niet dat de Website in stand blijft. Je bent zelf verantwoordelijk voor het maken van kopieën van de door jou ingeleverde werken.
 • Art. 14  Voor het gebruik van je persoonlijke gegevens verwijzen wij naar de privacyverklaring op de website. 
 • Art. 15  De Bibliotheek behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Deze wijzigingen of aanvullingen gelden ook voor Werken die eerder op de Website zijn geplaatst. Bij wijzigingen of aanvullingen informeren we je hierover per e-mail. Je kunt binnen 30 dagen na verzending van deze e-mail laten weten niet akkoord te gaan en je account en/of de Werken laten verwijderen. 


Wedstrijdvoorwaarden

Op de website worden regelmatig wedstrijden gehouden waarvoor je Werk kunt indienen. Je kunt dit doen door op de Website via je account aan te geven dat je een Werk voor een wedstrijd wilt aanmelden. Daarvoor gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

 • Art. 16  Je bent beschikbaar op de dag van de uitreiking van de prijs bij de betreffende wedstrijd. Deze kun je vinden op de Website.
 • Art. 17  Over de uitslag van de Wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd.
 • Art. 18  Je geeft onherroepelijke toestemming tot het gebruik van (delen van) het Werk en de door jou ingediende afbeeldingen ten behoeve van de promotie van Nederland Schrijft, de Website, de wedstrijd en/of het ingediende Werk.


Bij sommige wedstrijden bestaat de hoofdprijs uit het uitgeven van het ingezonden Werk.
In dat geval gelden de volgende voorwaarden:

 • Art. 19  Door het Werk aan te melden voor een Wedstrijd geef je de Bibliotheek onherroepelijk exclusieve toestemming tot het uitgeven en verkopen via eigen kanalen en die van derden van het Werk in boekvorm in de Nederlandse taal, eventueel gebundeld met Werken van andere deelnemers aan de Wedstrijd, naast publicatie van het Werk op de Website (zie artikel 7). 
 • Art. 20  De toestemming gaat in vanaf de indiening van het Werk tot een half jaar na de bekendmaking van de winnaar van de betreffende wedstrijd en geldt voor één of meerdere drukken met een maximale gezamenlijke oplage die op de Website per wedstrijd door de Bibliotheek wordt bekendgemaakt.  
 • Art. 21  De Bibliotheek bepaalt, in redelijk overleg, de oplage en de verkoopprijs.
 • Art. 22  Je ontvangt een royalty van 15% van de door de Bibliotheek vastgestelde verkoopprijs aan consumenten, vrij van BTW. De royalty wordt jaarlijks afgerekend onder verstrekking van een voldoende gespecificeerd overzicht. Indien het Werk wordt opgenomen in een bundel met Werken van andere schrijvers wordt de royalty tussen de betreffende schrijvers verdeeld naar verhouding van het aantal Werken dat in de betreffende bundel wordt opgenomen. 
 • Art. 23  De Bibliotheek is gerechtigd een aantal exemplaren van het uitgegeven Werk voor promotionele doeleinden zonder vergoeding aan te bieden. Over deze exemplaren wordt geen royalty berekend. Het aantal exemplaren staat vermeld op de Website bij de betreffende wedstrijd.
 • Art. 24  Indien de Bibliotheek besluit het Werk uit te geven ontvang je een aantal exemplaren van het Werk in boekvorm. Het aantal exemplaren staat vermeld op de Website bij de betreffende wedstrijd.
 • Art. 25  De Bibliotheek is na afloop van de looptijd van deze overeenkomst gerechtigd reeds gedrukte exemplaren van het Werk gedurende drie jaar daarna te verkopen, mits hierover royalty’s worden afgedragen.
 • Art. 26  Bij onvoldoende inzendingen en/of onvoldoende inzendingen van kwalitatief voldoende niveau behoudt de Bibliotheek zich het recht voor geen prijs uit te reiken. De Bibliotheek is niet verplicht het Werk uit te geven. Indien de Bibliotheek het Werk niet wenst uit te geven maakt zij dit binnen een maand na de bekendmaking van de winnaar van de wedstrijd aan je bekend. In dat geval vervalt de exclusieve licentie uit artikel 19. 


Looptijd en einde van de overeenkomst

 • Art. 27  Deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd en eindigt als:
  a)  Je je account deactiveert of via e-mail te kennen hebt gegeven aan de Bibliotheek deze overeenkomst te willen beëindigen. De bepalingen uit artikel 8, 9 en 10 blijven ook na het einde van deze overeenkomst van toepassing.
  b)  De Bibliotheek stopt met Nederland Schrijft. In dat geval zullen we je hierover per e-mail informeren.
  c)   Deze overeenkomst kan niet tussentijds door je worden beëindigd met betrekking tot een Werk dat je hebt ingediend voor een Wedstrijd waarbij het winnende Werk wordt uitgegeven. In dat geval kun je de overeenkomst een half jaar na de bekendmaking van de winnaar van de betreffende wedstrijd beëindigen en is de tweede zin van artikel 9 van deze voorwaarden niet van toepassing.